Privacy Statement

Privacy Statement

Heisterborg und Partner heeft zich bij het ontwerp van deze site onderworpen aan de geldende wetten, tot bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van gegevens. Voorts willen wij u ervan in kennis stellen, onder welke omstandigheden wij informatie van u verzamelen, hoe wij hiermee omgaan en aan wie wij deze eventueel ter beschikking stellen.

Toestemming voor gebruik van gegevens

Via onze website nemen wij geen persoonlijke informatie van u aan (bijv, naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt (bijv. aanvragen, sollicitaties etc.) of de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van uw gegevens dit toestaat.

Doel

Wij zullen de door u online ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens uitsluitend voor de door u gevraagde doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken, tenzij de verzameling, verwerking en gebruik geschiedt:

• voor een doel dat direkt gerelateerd is aan het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld;
• door de wet of overheid of gerechtelijke autoriteiten;
• voor de vaststelling of het behoud van een rechtsvordering of de bescherming tegen illegale activiteiten.

Uw persoonlijke gegevens zullen wij noch aan derden verkopen noch om andere redenen doorgeven.

Privacy Statement voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt aan een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-Anonimisering op deze website wordt uw IP-adres van Google afgekapt in lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere met de website en het internet gerelateerde diensten aan de website-exploitanten mogelijk te maken. Het in verband met Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet met andere gegevens van Google geassocieerd worden.

U kunt het gebruik van Cookies door het selecteren van de juiste instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van gegevens door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google en de verwerking van de gegevens door Google ook voorkomen door de onder de volgende link beschikbare Browser-Plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gegevensopslag

Wij bewaren persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt slechts zo lang als nodig is om het doel waarvoor de gegevens worden verzameld te vervullen of zolang als van rechtswege vereist ist.

Veiligheid

Wij streven ernaar technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen, om uw persoonsgegevens tegen onopzettelijk of onrechtmatige vernietiging, wijziging of verlies en tegen ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang te beschermen. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en privacy.

E-Mail

Bij opgave van uw e-mailadres zullen wij met u via e-mail communiceren. Openbaarmaking aan derden geschiedt niet. Een intrekking met betrekking tot het gebruik van e-mail is op elk gewenst moment mogelijk.

Links naar andere sites

Bij links op onze website naar externe ondernemingen en andere derden is Heisterborg & Partner niet verantwoordelijk voor de privacy-eiten of de inhoud van deze websites.

Contact

Als u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring heeft, kunt u contact met ons opnemen via heisterborg@heisterborg.de. Van dit e-mailadres kunt u tevens gebruik maken indien u zich zorgen maakt over de naleving van onze gedragscode.